Home Contact

DITHO CONSTRUCT bvba

Pipe supporting - Metaal-, aluminium- en RVS constructies - Montage & demontagewerken - Onderhoudswerken

Ditho Construct

Metaalconstructies en services voor professionals en particulieren










      VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Al onze facturen zijn betaalbaar te Wetteren op het bureel of door storting op onze bankrekening. Betaling op 30 dagen einde maand zonder korting.
 2. Inningkosten worden aangerekend.
 3. Indien wij dertig dagen na verzending van een factuur nog geen betaling hebben bekomen, wordt zonder voorafgaande verwittiging een interest verschuldigd van één procent per maand vanaf factuurdatum.
 4. De niet-tijdige betaling van een factuur heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van al onze facturen tot gevolg.
 5. Elk bedrag dat verschuldigd blijft op een factuur die volledig of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, zal na verloop van één maand na de factuurdatum, zonder ingebrekestelling en door het feit zelf van het verstrijken van gezegde maand, automatisch verhoogd worden met vijftien procent als forfaitaire schadevergoeding doch met een minimum van vijftig euro per factuur, dit zonder nadeel voor wat betreft voormelde verwijlinteresten en het eventuele protest en gerechtskosten.
 6. De leveringstermijnen zijn zonder enige verbintenis. Een vertraging opgelopen in de levering kan geenszins aanleiding geven voor de koper om de verkoop te vernietigen of om het even welke vergoeding hiervoor te eisen.
 7. Onze firma behoudt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen te doen op om het even welke bestelling en daarvoor rekeningen op te maken. De betaling van deze rekeningen is niet ondergeschikt aan de totale levering van de bestelling.
 8. Indien de koper de regels van goed koopmanschap niet respecteerd, hebben wij het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.
 9. Eventuele klachten moeten ons, om geldig te zijn, binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk worden toegezonden. Een ingediende klacht machtigt de koper niet de betaling van de vervallen bedragen uit te stellen.
 10. De koper/afnemer moet zich vergewissen van de juistheid van de berekende B.T.W., zowel het percentage als het bedrag. De vastgestelde vergissing moet binnen de acht dagen vanaf factuurdatum aan de verkoper of dienstverlener bekend gemaakt worden. In geval dat het Ministerie van Financiën het bedrag van de B.T.W. corrigeert en of interesten en boeten toepast, zullen deze naheffingen van B.T.W., alsmede de eventuele verhogingen en interesten en de administratiekosten ten laste van de koper/afnemer teruggevorderd worden.
 11. Bij eenzijdige afbestelling door de koper zonder zwaarwichtige reden in hoofde van de verkoper, zal als schadeloosstelling een bedrag ten belope van 10 % van de waarde van de afgezegde bestelling, B.T.W. niet inbegrepen, verschuldigd zijn.
  Een weigering vanwege de koper om de aangeboden koopwaar in ontvangst te nemen staat gelijk met een eenzijdige afbestelling. Bovendien zullen de vervoerkosten van het terugbezorgen van de koopwaar aan de verkoper ten laste vallen van de koper.
 12. In geval van betwisting zullen alleen bevoegd zijn de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde of eventueel het Vredegerecht van Wetteren